Opći uvjeti

Via Globe j.d.o.o obavezuje se da će poštovati privatnost svih svojih korisnika te njihove podatke neće dati na raspolaganje trećim osobama niti koristiti u marketinške svrhe osim uz prethodno odobrenje istih. viaglobe.net prikuplja samo nužne podatke o korisnicima potrebne za izvršenje rezervacije.

 

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Via Globe j.d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Opći uvjeti pružanja usluga zimovanja

 

 1. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Via Globe j.d.o.o, Lastovska 2 A, Zagreb, ID HR-AB-01-080853755, koje (u daljem tekstu: Organizator) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – putnika ( u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

 

 1. Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem interneta. Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 15 dana prije datuma polaska. Organizator i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja.

 

 1. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.

 

 1. Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

 

 1. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

 

 1. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika.

 

 1. Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

 1. Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.

 

 1. Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

 

 1. Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Organizator zadržava pravo otkazivanja usluge organiziranog prijevoza posebno unajmljenim prijevoznim sredstvima najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se ne postigne 80% popunjenosti prijevoznog sredstva, a za grupna putovanja prema uvjetima u programu.
 2. Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

do 30 dana prije polaska      10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna

29 – 22 dna prije polaska      25% cijene aranžmana

21 – 15 dana prije polaska    40% cijene aranžmana

14 – 8 dana prije polaska      80% cijene aranžmana

7 – 0 dana prije polaska       100% cijene aranžmana

nakon polaska              100% cijene aranžmana

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 100 kuna.

 

 1. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

 

 1. Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektroničkom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

 

 1. Kod aranžmana s organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu.

 

 1. U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

 

 1. U skladu s propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

 

 1. Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

 

Europska putovanja

 

Opći uvjeti za Europska putovanja

1. Uvod

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Via Globe j.d.o.o, Lastovska 2 A, Zagreb, ID kod HR-AB-01-080853755 (u daljem tekstu: Organizator) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – Putnika ( u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

2. Prijave za aranžman

Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta. Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 21 dan prije datuma polaska. Organizator i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja.

3. Sadržaj aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje, sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.

4. Opis ponude

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

5. Promidžbeni materijal

Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

6. Program putovanja

Program putovanja (itinerar) jednako obvezuje Putnika i Organizatora putovanja. Vremena polazaka navedenih u programu putovanja Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Organizatora putovanja, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora. Organizator zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom aranžmana. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu putovanja, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

7. Smještajne jedinice

Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

8. Last minute putovanje

Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.

9. Cijena aranžmana

Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.U slučaju manjeg broja prijavljenih osoba od potrebnog minimuma za izvedbu programa, organizator zadržava pravo promjene cijene aranžmana.

10. Izvanredne okolnosti

Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Organizator zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o organiziranju putovanja za minimalni broj Putnika naveden u programu.

11. Otkazivanje aranžmana

Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Organizator na

ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 

EUROPSKA PUTOVANJA AUTOBUSOM I AVIONOM

do 30 dana prije polaska 20% cijene aranžmana,

a najmanje 100,00 kuna

29 – 22 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

21 – 15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana

14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

07 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

nakon polaska 100% cijene aranžmana

 

VELIKE EUROPSKE TURE (TRAJANJE OD 7 ILI VIŠE DANA)

61 dan i više dana prije polaska fi ksna naknada štete u

iznosu od 320 kn

60 – 46 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

45 – 32 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

31 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

nakon polaska 100% cijene aranžmana

 

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu

eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 100,00 kuna

12. Obveze putnika

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Osim programa putovanja Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa putovanja i ne stvara dodatni trošak Organizatoru putovanja predstavnik Organizatora (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Organizator će to smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora.

13. Obveze agencije koja prodaje aranžman

Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

14. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: Croatia), pozivajući se na broj police: 804091610 i 804091598, EUROHERC Tel:+38516292730.

15. Prtljaga

Kod aranžmana s organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Organizator ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

16. Reklamacije

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

17. Uloga osiguravatelja

U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

18. O općim uvjetima

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

 

Daleka putovanja

 

Opći uvjeti turističkih paket aranžmana – daleka putovanja

1. Uvod

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Via Globe j.d.o.o, Lastovska 2 A, Zagreb, ID kod HR-AB-01-080853755 (u daljem tekstu: Organizator) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – Putnika (u daljem tekstu: Putnik) ukoliko Ugovorom ne uglave drugačije.

2. Prijave za aranžman

Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem interneta. Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije naznačeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 15 dana prije datuma polaska. Organizator i Ugovaratelj mogu Ugovorom uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja.

3. Sadržaj aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je naznačeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.

4. Opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme objave programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pisano od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

5. Pogreške u tisku

Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci naznačeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

6. Program putovanja

Program putovanja (itinerar) jednako obvezuje Putnika i Organizatora putovanja. Vremena polazaka navedenih u programu putovanja Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Organizatora putovanja, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora. Organizator zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom aranžmana. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se pojedine aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu putovanja, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

7. Smještajne jedinice

Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

8. Last minute aranžmani

Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.

9. Cijena aranžmana

Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 10 dana prije početka putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

Organizator može programom putovanja predvidjeti umanjenje cijene putovanja nakon sklapanja Ugovora za slučaj da se za putovanje prijavi više putnika od broja utvrđenog programom putovanja, u kojem će slučaju Organizator osloboditi Ugovaratelja obveze plaćanja unaprijed utvrđene razlike cijene putovanja. Naknadno umanjenje cijene u programu putovanja može biti naznačeno kao obvezna doplata za slučaj manjeg broja putnika koja se vraća Ugovaratelju u slučaju nastupa previđenih okolnosti.

10. Izvanredne okolnosti

Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i snosit će eventualnu razliku u cijeni smještaja. Organizator zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o organiziranju putovanja za minimalni broj Putnika naveden u programu.

11. Otkaz aranžmana

Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže grupni aranžman Organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 • do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 44 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 14 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito naznačeno drugačije. Kod otkaza aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 800 Kn. Ukoliko se ime i prezime putnika koji se prijavio na putovanje razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji putnika (dva prezimena ili skraćenica imena – Krešo – Krešimir, Ankica – Ančica) organizator putovanja ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu netočnim podacima, a odnosi se na izdavanje zrakoplovnih karata s imenom različitim od imena na putnoj dokumentaciji s kojom se putnik prijavljuje na let. Ukoliko do ispravke ne dođe na vrijeme i putnik bude u situaciji da se ne može iz navedenog razloga prijaviti na let organizator nije odgovoran za nastalu štetu.

 

Osim ako programom putovanja nije drugačije naznačeno, Organizator ima pravo odustati od nuđenja putovanja ako se za putovanje prijavi manje od deset putnika.

12. Obveze putnika

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkaza putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Osim programa putovanja Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za prouzročenu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa putovanja i ne stvara dodatni trošak Organizatoru putovanja predstavnik Organizatora (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Organizator će smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora.

13. Obveze agencije u kojoj se uplaćuje aranžman

Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi Ugovaratelju i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

14. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: Croatia osiguranje d.d.), uz poziv na broj police osiguranja: 804091610 i 804091598, EUROHERC Tel:+38516292730.

15. Prtljaga

Kod aranžmana sa organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati udovoljiti unaprijed najavljenom Ugovarateljevom dodatnom zahtjevu za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenima u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Organizator ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

16. Reklamacije

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

17. Uloga osiguravatelja

U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

18. O općim uvjetima

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg nakon dana 26.05.2015.g. Ugovaratelj sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/ predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti naznačena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

 

Mediteran – Via Globe

 

Opći uvjeti turističkih paket aranžmana na Mediteranu – Via Globe

 1. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Via Globe j.d.o.o, Lastovska 2 A, Zagreb, ID HR-AB-01-080853755, koje (u daljem tekstu: Organizator) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – putnika (u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.
 2. Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem interneta. Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 21 dana prije datuma polaska. Organizator i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja.
 3. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.
 4. Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.
 5. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.
 6. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika.
 7. Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
 8. Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.
 9. Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili

do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

 1. Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, rat, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Organizator zadržava pravo otkazivanja usluge organiziranog prijevoza posebno unajmljenim prijevoznim sredstvima najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se ne postigne 80% popunjenosti prijevoznog sredstva, a za grupna putovanja prema uvjetima u programu.
 2. Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna

29 – 22 dna prije polaska 30% cijene aranžmana

21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

nakon polaska 100% cijene aranžmana.

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 100 kuna.

 1. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.
 2. Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.
 3. Kod aranžmana sa organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu.
 4. U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.
 5. U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.
 6. Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/ predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

Odgovorni organizator: Via Globe, turistička agencija j.d.o.o., Lastovska 2 A, Zagreb, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080853755, MB: 080853755, OIB: 99753762569, ID: HR-AB-01-080853755 • Realizacija: Via Globe j.d.o.o

 

Posebni uvjeti i upute za turističke aranžmane

Ovi posebni uvjeti vrijede za, pojedinačno određene, nabrojene turističke aranžmane (međukontinentalna poputovanja, krstarenja, tečajevi stranih Viaglobu onom dijelu koji se razlikuje od ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane; u protivnom i za ove aranžmane vrijede opći uvjeti za turističke aranžmane i upute odnosno odredba u pojedinačnom programu ako je tamo drugačije određeno.

1. U slučaju smještaja u apartmanima

U slučaju da se željeni, naručeni i plaćeni turistički aranžman temelji na smještaju u apartmanskim objektima odnosno pojedinim apartmanima, ulazak u apartman moguć je nakon 16.00 sati na dan početka pojedinačnog aranžmana. Zadnjeg dana pojedinačnog aranžmana apartman je potrebno napustiti do 10.00 sati.

2. U slučaju pojedinačne prijave na smještaj u dvokrevetnim sobama

U slučaju pojedinačne prijave na turističke aranžmane ili putovanja putnik može, s obzirom na odredbu druge stavke V. točke ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane, prepusti Viaglobu da se potrudi pronaći mu suputnika u istom turističkom aranžmanu s kojim bi dijelio sobu, odnosno koji je spreman s njim dijeliti sobu. Bez obzira na navedeno, svaki pojedinačno prijavljeni putnik mora prilikom prijave platiti doplatu za jednokrevetnu sobu, u slučaju da Viaglobu nije uspjelo naći drugog pojedinačno prijavljenog putnika.

U slučaju da se pojedinačno prijavljenom putniku pronađe suputnik u skladu s prvom stavkom ove točke, putniku se vraća doplata za smještaj u jednokrevetnoj sobi, odnosno doplata se obračunava na konačnoj uplati putovanja.

3. Za međukontinentalna putovanja i međukontinentalne turističke aranžmane

Prijave putnika na međukontinentalna putovanja i međukontinentalne turističke aranžmane primaju sve poslovnice Viagloba i druge ovlaštene turističke agencije do prodaje slobodnih mjesta, i to najkasnije 60 dana prije polaska. U slučaju da raspisane mogućnosti na pojedinačnom putovanju, odnosno turističkom aranžmanu to dozvoljavaju, prijava je moguća i unutar 60-dnevnog roka. Prilikom prijave putnik mora uplatiti iznos od 30% vrijednosti putovanja odnosno aranžmana, a preostali dio mora uplatiti najkasnije 14 dana prije početka putovanja.U slučaju putnikove prijave na putovanje odnosno turistički aranžman unutar 60-dnevnog roka do početka putovanja odnosno aranžmana, Via Globe ne jamči raspisane uvjete putovanja odnosno aranžmana, nego trenutačno najpovoljnije uvjete.

Via Globe ne odgovara za promjene transfernih ili odlaznih letova koje avioprijevoznik može promijeniti; stoga je putnik dužan, prije pojedinog polaska odnosno prilikom svakog prekida putovanja, provjeriti i potvrditi sljedeći raspored putovanja najmanje 48 sati prije putovanja.

4. Za aranžmane iz kataloga Zima – skijanje

Pomanjkanje snijega nije razlog koji bi se ubrojio u višu silu, zato Via Globe razmatra slučajeve otkaza putovanja od strane putnika zbog pomanjkanja snijega u skladu s općim uvjetima za slučaj putnikovog otkaza putovanja. Izričito navodimo da odstupnina u slučaju najma apartmana vrijedi isključivo za otkaz najma čitavog apartmana, a ne za pojedinačne osobe.

5. Last minute putovanja i aranžmani s nižom cijenom

Putovanje u zadnji tren ili „last minute“ aranžman znači da se radi o zadnjim slobodnim turističkim aranžmanima.

Organizator povremeno ima mogućnost ponuditi i neke posebno označene aranžmane niže cijene kod kojih ime hotela nije nužno poznato prilikom sklapanja ugovora. To znači da ime objekta još nije navedeno u ugovoru o putovanju. Kod takvih aranžmana organizator jamči za podatke koji su navedeni u ugovoru i obuhvaćaju najmanje: kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji), tip sobe, uslugu u hotelu (noćenje, polupansion, all inclusive….) i mjesto smještaja. Kod takvih aranžmana putnik će se upoznati s imenom objekta smještaja najkasnije s obaviješću o polasku.

6. Zrakoplovni prijevozi s niskotarifnim avioprijevoznicima

Za letove s niskotarifnim avioprijevoznicima putniku je dozvoljen 1 komad ručne prtljage (naprtnjača/kovčeg), koji nosi u zrakoplov i čije najveće dimenzije mogu biti: 56 x45 x 25 cm. U cijenu aranžmana već je uključen 1 komad prtljage po osobi, koji se predaje prilikom prijave na let, sveukupne težine 15 kg (u nekim slučajevima 20 kg).

Precizno dozvoljena težina (i za ručnu prtljagu i za prtljagu koja se predaje prilikom prijave na let), koja je uključena u cijenu, navedena je u obavijesti koja se dobije prije polaska na putovanje i ovisi o izabranom prijevozniku.

7. Posebnosti aranžmana Viaglobov as

Kod aranžmana s oznakom “Viaglobov as” ime hotela poznato je tek 10 dana prije početka ljetovanja. To znači da izbor pojedinog objekta i tipa sobe nije moguć (smještaj će biti u jednom od raspoloživih objekata); za takve aranžmane Via Globe jamči samo kategoriju objekta (prema službenoj nacionalnoj kategorizaciji), te uslugu u hotelu (noćenje, polupansion, all inclusive….). U slučaju rezervacije više soba, organizator ne jamči smještaj u istom hotelu jer se radi o prodaji ograničenog broja soba u pojedinačnom objektu.

 

Krstarenja Jadran

 

Opći uvjeti za krstarenje brodom po Jadranu

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za aranžman krstarenja koji su sklopljeni između Via Globe j.d.o.o, Lastovska 2 A, Zagreb (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik) koji se prijavljuje za turistički aranžman.

Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drukčije.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu krstarenja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije krstarenja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera agencije.

Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge krstarenja, koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju krstarenja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge krstarenja osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje), a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom – kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju PBZ banke na dan terećenja kartice ili u EUR. Također, diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem telefona smatra se da putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete. Moguće su razlike između valutnog tečaja PBZ banke i kreditne kuće gosta. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

Ukoliko putnik dogovorenu akontaciju i/ili ostatak iznosa ne uplati u dogovorenom roku, organizator putovanja ima pravo nakon opomene i istekla postavljenog roka za uplatu, otkazati i putniku naplatiti troškove otkaza prema točki 8.

4. Boravišna pristojba

Prema važećim odredbama pružatelja usluga, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu. Ona se plaća na licu mjesta prilikom ukrcaja na brod. Boravišna pristojba iznosi 21,00 euro po osobi na tjedan za odrasle osobe. Mlađi od 12 godina plaćaju 10,00 eura na tjedan. Na kalkulaciji za rezervaciju taj iznos neće biti naveden, ali na voucheru rezervacije bit će navedena napomena o plaćanju na licu mjesta.

5. Cijena krstarenja

Cijena krstarenja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz pojedinu rutu i termin na koji se odnosi rezervacija. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu krstarenja (u opisu krstarenja naznačene pod „Napomene uz krstarenje“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga putnik posebno plaća na licu mjesta pružatelju usluge. Posebne usluge/želje se trebaju zatražiti prilikom rezervacije s tim da ne predstavljaju obvezu za organizatora putovanja već će se samo uzeti u obzir.

Cijene krstarenja objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena krstarenja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Putniku koji je uplatio akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu krstarenja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da agencija ima pravo povisiti cijene najkasnije do 20 dana prije početka krstarenja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute ili do povećanja drugih troškova od strane pružatelja usluge a koje direktno utječu na cijenu kupljenog aranžmana, za koje agencija nije znala ni mogla znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju u slučaju da povećanje cijene nakon kupnje aranžmana iznosi više od 10 % i tada ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete.

Ako u rezerviranu kabinu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

6. Opis usluge

Za opise i podatke ponuđenih brodova i kabina odgovara pružatelj usluga na temelju uvida u njihovo stvarno stanje prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.viaglobe.net ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije. Svi objavljeni brodovi agencije ispunjavaju uvjete Hrvatskog brodarskog registra ili drugih zakonskih propisa vezano uz njihovo tehničko stanje, odnosno sigurnosnu opremu. Pružatelj usluga ima pravo – u interesu sigurnosti putnika – u slučaju više sile, kao npr. Havarije ili kvara na motoru, tijek putovanja promijeniti, uploviti u najbližu sljedeću luku i/ili ukrcati se na drugi brod.

7. Pravo agencije na promijene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirano krstarenje može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to krstarenjem iste ili više kategorije i po cijeni krstarenja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjensko krstarenje moguće samo na ruti/ brodu više kategorije ili u terminu po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog krstarenja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najkasnije 7 dana prije početka krstarenja, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem alternativnom aranžmanu koji nije u ponudi agencije ili vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

8. Pravo putnika na promijene i otkazivanje rezervacije

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena putnika, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja iste. Promjene nakon navedenog roka, ako je njihova provedba uopće moguća, tretiraju se kao otkaz navedene rezervacije prema niže navedenim uvjetima otkaza i istovremeni unos nove rezervacije. Ovo ne vrijedi kod promjena koje uzrokuju minimalne troškove. Za svaku promjenu rezervacije naplatit će se troškovi u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se niže navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Promjene rezervacije s Chartera na krstarenje su moguće samo na upit i to do 60 dana prije početka putovanja. Troškovi promjene rezervacije iznose 5% potvrđene charter cijene.

Charterom se smatra najam cijelog broda sa ili bez programa a la carte za cijelu grupu (minimalno 25 osoba).

Za fiksno potvrđene rezervacije krstarenja i chartera, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:Krstarenje na klasičnim motornim jedrenjacima

 • do 30 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 15 % od ukupne cijene usluge krstarenja, a najmanje 25 EUR
 • od 29 do 22 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 20 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 21 do 15 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 30 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 14 do 8 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 45 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 7 dana ili manje od početka konzumacije naplaćuje se 100 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • za otkaz nakon polaska ili nekonzumacije naplaćuje se 100% od ukupne cijene usluge krstarenja

Charter klasičnih motornih jedrenjaka

 • do 75 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 15 % od ukupne cijene usluge krstarenja, a najmanje 25 EUR
 • od 74 do 60 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 20 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 59 do 30 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 40 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 29 do 22 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 50 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 21 do 7 dana prije početka konzumacije naplaćuje se 60 % od ukupne cijene usluge krstarenja
 • od 6 ili manje od početka konzumacije naplaćuje se 100% od ukupne cijene usluge krstarenja
 • za otkaz nakon polaska ili nekonzumacije naplaćuje se 100% od ukupne cijene usluge krstarenja
 • kod otkaza pojedinih osoba (promjena stvarnog broja putnika) 3 i manje dana prije početka konzumacije, rezervirana usluga (polu- ili puni pansion) se mora platiti i za stornirane putnike i to po punoj cijeni.

Ukoliko putnik na rezervirano krstarenje ne stigne u dogovoreno vrijeme polaska, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenim uvjetima. U slučaju da stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ukoliko putnik koji otkazuje rezervaciju osigura zamjenskog korisnika za istu rezervaciju, agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ako putnik za vrijeme krstarenja nije koristio pojedine usluge koje su mu ponuđene, iz razloga jer je prijevremeno prekinuo putovanje ili iz nekih drugih nepredvidivih razloga, nema pravo na djelomičan povrat uplaćenih sredstava.

Agencija preporučuje uplatu paketa putnog osiguranja (vidi točku 14.).

9. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 7.

Organizator putovanja može zbog nepopunjenosti broda minimalnim brojem putnika krstarenje otkazati samo u slučaju da je u opisu objavljenog krstarenja naveo minimalan broj putnika, te se pridržavao navedenog termina do kada najkasnije mora putnika obavijestiti o otkazu putovanja. O otkazu putovanja se putnika mora obavijestiti najkasnije 7 dana prije početka putovanja. Ukoliko i prije navedenog roka organizator putovanja shvati da ne može doseći minimalan broj putnika, dužan je o tome obavijestiti putnika koji u tom slučaju ima pravo na povrat cijelog iznosa. Putnik također ima mogućnost prihvatiti alternativu koju/ako mu agencija u ovom slučaju ponudi.

10. Obveze putnika

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave
 • poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
 • pridržavati se kućnog reda na brodu te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
 • putnik je dužan provjeriti da li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

11. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj imovini. Pružatelj usluge i agencija nisu odgovorne za gubitak i/ili oštećenje kao ni za krađu imovine putnika ili tuđe imovine odložene i čuvane na brodu, operativnom vozilu ili u uredu agencije ili pružatelja usluga (preporuča se uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Uplatom odgovarajućeg dijela iznosa rezervacije putnik potvrđuje rezervaciju i prihvaća ove Opće uvjete, te time odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštećenja od strane agencije ili pružatelja usluga. Gubitak ili krađa imovine prijavljuju se pružatelju usluga i nadležnoj policijskoj postaji.

12. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu poštujući postupak rješavanja prigovora. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik – nositelj potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.Postupak u svezi s prigovorom:Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Zagrebu e-mailom na viaglobe@ViaGlobe.net ili telefonski na broj 00 385 913483275. Agencija se obvezuje osigurati regionalnog zastupnika na mjesto prigovora, kojega je putnik dužan tamo pričekati. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom agencije i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa na istom brodu putnik je dužan prihvatiti je). Agencija ne uvažava reklamacije vezane uz pojave i sadržaje koji nisu u sklopu krstarenja kao aranžmana (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini, klimatski uvjeti, buka i sl.)

Ukoliko ni nakon intervencije zastupnika na licu mjesta problem nije bio uklonjen, zastupnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, jedan za agenciju i jedan za putnika. U tom slučaju, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom zastupnika, popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na viaglobe@ViaGlobe.net ili poštom na adresu Via Globe j.d.o.o Lastovska 2A,HR 10000 Zagreb. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana.

Ukoliko putnik ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Ukoliko država odredišta nije Republika Hrvatska, agencija ne garantira da će biti u mogućnosti poslati zastupnika. U tom slučaju putnik je dužan o tome obavijestiti ured agencije u Zagrebu e-mailom na viaglobe@ViaGlobe.net ili telefonski na broj 00 385 91 3483275  te surađivati s pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. U slučaju da uzrok reklamacije nije moguće ukloniti, putnik je dužan najkasnije 8 dana po povratku s odmora poslati pismeni prigovor s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na viaglobe@ViaGlobe.net ili poštom na adresu Via Globe j.d.o.o. Lastovska 2 A, Croatia 10000 Zagreb. Agencija će uzeti u razmatranje samo pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana.Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih gore navedenih 14 dana. Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.Dok agencija ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora i gužve u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezerviranog krstarenja.

13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: EUROHERC), pozivajući se na broj police: 804091598 & 804091610 Tel: +385 1 6004265

14. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom potvrde rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Allianza.Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obveznu pismenu potvrdu:

 • smrt
 • nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
 • iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
 • poremećaji u trudnoći
 • nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
 • štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
 • vojna vježba

Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka Agencija zadržava pravo isplate prema storno uvjetima iz članka 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

15. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Potvrdom rezervacije, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putniku ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

16. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u tuzemstvu i inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

17. Popusti

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

18. Nadležnost suda

Ako putnik nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Putnik i agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Zagrebu, a mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

 

Krstarenja po svijetu

 

Opći uvjeti turističkih krstarenja Mediteranom i svijetom

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Via Globe j.d.o.o, Lastovska 2 A, Zagreb, ID kod HR-AB-01-080853755 (u daljem tekstu: Organizator) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – Putnika (u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

2. Prijave za aranžman

Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta. Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.

3. Sadržaj aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje, sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.

4. Opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

5. Greške u promidžbenom materijalu

Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

6. Program putovanja

Program putovanja (itinerar) jednako obvezuje Putnika i Organizatora putovanja. Vremena polazaka navedenih u programu putovanja Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Organizatora putovanja, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora. Organizator zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom aranžmana. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu putovanja, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

7. Smještajne jedinice

Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

8. Last minute aranžmani

Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.

9. Cijene

Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

10. Pravo agencija na promijene ili otkaz putovanja

Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Organizator zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o organiziranju putovanja za minimalni broj Putnika naveden u programu.

11. Pravo putnika na otkaz putovanja

Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 

 1. a) za individualne polaske:
 • više od 60 dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 335 kuna
 • 60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
 • 45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska i “no show” 100% cijene aranžmana
 • nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100% cijene aranžmana
 1. b) za grupne polaske:
 • 120 – 91 dana prije polaska 5% cijene aranžmana
 • 90 – 76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
 • 75 – 56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 55 – 41 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 40 – 31 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
 • 30 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska i “no show” 100% cijene aranžmana
 • nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100% cijene aranžmana

Odustajanjem nakon polaska smatraju su i sljedeći slučajevi: ako putnik nije stigao na ukrcaj iz bilo kojeg razloga, ako je napustio otpočeto krstarenje bez obzira na razlog, ako nije u mogućnosti nastaviti putovanje jer je naknadno utvrđeno da nema važeću putnu ispravu i/ili ulazne i tranzitne vize država koje obuhvaća putovanje.

Ukoliko je starno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene, osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu.

12. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: Croatia), pozivajući se na broj police: 804091610 i 804091598, EUROHERC Tel:+38516292730.

13. Obveze putnika

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Osim programa putovanja Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa putovanja i ne stvara dodatni trošak Organizatoru putovanja predstavnik Organizatora (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Organizator će to smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora.

14. Obveze agencije u kojoj se uplaćuje aranžman

Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

15. Prtljaga

Kod aranžmana s organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Organizator ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

16. Reklamacija

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

17. Uloga osiguravatelja

U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

18. Sklapanje ugovora

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/ predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

 

 

Opće informacije o ugovaranju i ugovorima

 

Uvjeti ugovora o organiziranju putovanja tj. posredničkog ugovora

1. Opće odredbe

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja, agencije posrednika i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika.

2. Akteri ugovora

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja, agencije posrednika i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika.

3. Sklapanje ugovora

Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema organizatoru putovanja/davatelju usluge, koji je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja jamči i odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje je dao posredniku/organizatoru putovanja, te jamči da je svrhu realizacije ugovorenog putovanja/usluge ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

4. Osnove ugovora

Ugovor o organiziranju putovanja/posrednički ugovor o putovanju se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog datuma primi cijeli ugovoreni iznos ili, ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa, a ostatak iznosa i/ili dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.

5. Obveze agencije

Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti, i odgovara putniku za štetu zbog neizvršenja usluga, dijelomičnog izvršenja ili neurednog izvršenja usluga do vrijednosti u visini cijene ugovorenog aranžmana.

6. Obveze organizatora putovanja i davatelja usluga

Organizatora putovanja/davatelja usluga obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako ugovaratelj putovanja nije izričito drugačije ugovorio zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a ne podaci iz promidžbenih materijala.

7. Cijene

Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Ako uvjetima organizatora nije drugačije određeno, povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju imaju pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova.

8. Raskid ugovora

Organizator putovanja/davatelj usluge/posrednik je ovlašten raskinuti jednostranom izjavom potpuno ili djelomično ovaj ugovor, ako u ugovorenim rokovima ne primi uplatu cijene ili dijela cijene aranžmana i/ili dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova, a ugovaratelj putovanja je dužan podmiriti i ugovorene naknade kao da je sam otkazao putovanje.

9. Otkaz ugovora

Organizator putovanja/davatelj usluge/posrednik je ovlašten raskinuti jednostranom izjavom potpuno ili djelomično ovaj ugovor ako se ne sklope ugovori o putovanju za programom predviđen minimalni broj putnika ili ako nastupe vanjske i izvanredne okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi okolnosti da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja/posredničkog ugovora o putovanju bile opravdan razlog za organizatora putovanja/davatelja usluge/posrednika da ne sklapa ugovor. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova.

10. Izmjenjeni ugovor

Umjesto raskida ugovora prije početka putovanja organizator putovanja ili posrednik može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor i/ili zamjenski turistički aranžman.

11. Rok za prihvaćanje izmjena ugovora

Putnik/ugovaratelj putovanja u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijama ponude iz prethodne točke ovog ugovora može prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja, zamjenski turistički aranžman ili odbiti izmjene i zamjenski aranžman. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjene i zamjenski aranžman, ili se ogluši na ponudu organizatora putovanja ili posrednika, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene.

12. Poslijedice prihvaćanja izmijenjenog ugovora

U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog turističkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamijenski turistički aranžman ima nižu cijenu.

13. Izvanredne okolnosti

Ako organizator putovanja nakon početka putovanja zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), nije pružio veći dio uglavljenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te nadoknaditi putniku po povratku s putovanja razliku u cijeni između uglavljenih i stvarno pruženih usluga, ako takva razlika postoji u korist putnika.

14. Pisana dokumentacija

Ugovaratelj putovanja ili putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putnik/ugovaratelj putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima i da preuzima obvezu u cjelosti podmiriti posredniku ili organizatoru obračunatu naknadu neovisno o iznosu koji je do trenutka raskida ugovora platio. U slučaju raskida ugovora o posredovanju jedne ili više posebnih usluga koje omogućuju da se ostvari neko putovanje ili boravak putnik/ugovaratelj se obvezuju podmiriti posredniku njegovu proviziju i davatelju usluge naknade koje određuje svojim uobičajenim uvjetima pojedini davatelj usluge.

15. Ako je putnik spriječen započeti putovanje

Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio posrednika ili organizatora putovanja/davatelja usluge pisanim putem. Organizator putovanja/davatelj usluga prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.

16. Trošak zamjene putnika

Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su organizatoru putovanja i posredniku nadoknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

17. Važne informacije o putniku

Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.).

18. Preuzimanje putne dokumentacije

Putnik je dužan najkasnije 8 dana prije polaska na prodajnom mjestu preuzeti putnu dokumentaciju (voucher, obavijest o vremenu i mjestu polaska, mjestu međuodredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, načinu uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom i ostale potrebne informacije) ukoliko mu ona već nije ranije uručena, ili zatražiti da mu se ona dostavi poštom. Štetu koja bi nastala zbog toga što na vrijeme ne preuzme putnu dokumetaciju snosi isključivo putnik.

19. Voucher

Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja/davatelja usluge predočiti prije započinjanja putovanja/usluge voucher ili dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena i nije dostavljena dokumentacija kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma putnik ne može započeti putovanje/koristiti uslugu, osim ako ugovorne strane nisu izričito drugačije uglavile.

20. Obveze putnika

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje, a organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se putniku uskrati prijevoz ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

21. Last minute aranžmani

Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl., ovisno o organizatoru), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

22. Reklamacije

Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se je pridržavati uputa organizatora/davatelja usluga o proceduri i surađivati sa predstavnikom organizatora putovanja/davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. Ukoliko to ne bude moguće, putnik je dužan s predstavnikom davatelja usluge/organizatora sastaviti pisanu potvrdu da se uzrok prigovora nije mogao otkloniti i po povratku s putovanja dostaviti reklamaciju organizatoru u roku koji je organizator odredio. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora. Organizator se obvezuje dostaviti putniku svoje rješenje u primjerenom roku navedenom u općim uvjetima putovanja ili u promidžbenom materijalu. Za agencije članice UHPA-e – Udruge hrvatskih putničkih agencija putnik se može prije pokretanja sudskog spora žaliti i Arbitražnoj komisiji UHPA-e.

23. Nadležnost suda

Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu putničke agencije organizatora ili davatelja usluge.

24. Malodobni putnik

Potpisom ovog ugovora ugovaratelj – roditelj malodobnog djeteta – putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s ovim ugovorom, za što odgovara materijalno i kazneno.

25. Privatnost podataka

Potpisom ovog ugovora ugovaratelj stavlja dragovoljno na raspolaganje osobne podatke ugovaratelja i putnika organizatoru putovanja /agenciji posredniku te dopušta da se isti koriste u cilju zaštite interesa ugovaratelja i putnika u svim poslovima vezanim uz ugovoreno putovanje/uslugu. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

26. Značenje potpisa

Potpisom ovog ugovora ugovaratelj potvrđuje da mu je prije sklapanja ugovora organizator putovanja/posrednik stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

27. Osiguranje

Potpisom ovog ugovora ugovaratelj potvrđuje da mu je ponuđeno posebno osiguranje kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika, od ozljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka kojim se pokrivaju i troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.

28. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: Croatia), pozivajući se na broj police: 298202012343.

 

 

Opći uvjeti prijevoza putnika u zračnom prometu

 

1. Definicija

Via Globe j.d.o.o – (IATA AGENT) – organizacija ovlaštena od strane IATA organizacije za prodaju zračnog prijevoza drugim osobama ili organizacijama

PRIJEVOZNIK – poduzeće koje se brine za prijevoz osoba, prtljage, robe i pošte na temelju putnih karata i prtljažnih listova

VIZA je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko neke države. Vizu u pravilu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured.

EMBARGO – zabrana zračnog prijevoza putnicima i prometu robe (ili određene vrste robe) na određeno vrijeme na linijama koje odredi prijevoznik

KOMADNI SUSTAV – otprema prtljage prema broju komada koja vrijedi na letovima do/iz SAD-a, teritorija SAD-a i Kanade

IATA – International Air Transport Association – međunarodno udruženje zračnih prijevoznika

KOMBINIRANA PREVOZNINA – sastavljanje prevoznine pomoću spajanja dviju ili više tarifa

TROŠKOVI PRIJEVOZA – iznos naveden na putnoj karti ili na prtljažnom listu kao cijena za zračni prijevoz putnika ili promet robe

MJESTO POLASKA – mjesto na kojem u skladu s putnom kartom ili prtljažnim listom počinje zračni prijevoz putnika i robe

MJESTO DOLASKA – mjesto na kojem u skladu s putnom kartom ili prtljažnim listom završava zračni prijevoz putnika i robe

PUTNA KARTA – putni i prtljažni list izdan putniku od strane prijevoznika ili njegovog agenta na temelju kojeg se vrši prijevoz putnika i njegove prtljage

MEĐUNARODNI ZRAČNI PRIJEVOZ – zračni prijevoz kod kojeg su mjesta polaska i dolaska (bez obzira na transfer ili kašnjenje tijekom prijevoza) u različitim državama

NEPRAĆENO DIJETE – dijete koje nije u pratnji osobe starije od 12 godina

ČARTERSKI – NEREDOVITI PRIJEVOZ – zračni prijevoz koji se obavlja mimo određenog reda letenja pod osobitim uvjetima. Raspitajte se uvijek kod agenta IATA

NEPRAVILNOSTI U OSOBNOM PRIJEVOZU – nepridržavanje reda letenja

NEPREDANA PRTLJAGA (RUČNA) – prtljaga koju putnik može ponijeti sa sobom u kabinu zrakoplova i sam se brine za nju. Ručna prtljaga po svojim dimenzijama može biti duga maksimalno 56 cm, široka maksimalno 45 cm i duboka maksimalno 25 cm, dok zbroj triju dimenzija može iznositi maksimalno 115 cm. Putnik smije imati uz sebe samo jedan komad ručne prtljage maksimalne težine 5 kg, ukoliko unutrašnjim propisima prijevoznika nije drukčije određeno.

TRAŽENJE – proces traženja neposlane prtljage i robe koju provodi prijevoznik

SUMNJIVI DOKUMENT – dokument koji je bio izgubljen, otuđen, krivotvoren, na kojem se očituju znaci nekvalificiranih intervencija ili je nestao

UVJETI UGOVORA O PRIJEVOZU – uvjeti pod kojima se odvija zračni prijevoz putnika, prtljage i robe u skladu sa Zračnim prijevoznim redom

PLAĆANJE UNAPRIJED – način plaćanja za prijevoz robe pri kojem pošiljatelj plaća troškove prijevoza i ostale naknade na mjestu polaska. Ostale naknade na mjestu dolaska plaća primatelj

ZEMALJSKI PRIJEVOZ – prijevoz putnika, prtljage i robe koji se odvija između gradskih terminala i polazne zračne luke ili prijevoz putnika autobusima ili vlakom u slučaju rješavanja nepravilnosti u zračnom prijevozu

REDOVOTI PRIJEVOZ – zračni prijevoz koji se odvija prema redu letenja

PREDVIĐENO VRIJEME ODLASKA – vrijeme koje je predviđeno kao vrijeme polaska zrakoplova prema redu letenja

PREDVIĐENO VRIJEME DOLASKA – očekivano vrijeme slijetanja zrakoplova prema redu letenja

PREKID LETA – završetak leta u mjestu međuslijetanja ili na bilo kojem drugom mjestu na ruti

PREKOBROJNA PRTLJAGA (VIŠAK PRTLJAGE) – prtljaga koja svojom težinom prekoračuje dopuštenu slobodnu težinu prtljage, eventualno dopušteni broj komada prtljage u komadnom sustavu

REKLAMACIJA – pismena molba za nadoknadom zbog nepridržavanja ugovora o prijevozu od strane zračnog prijevoznika

POTVRDA REZERVACIJE – ponovno potvrđivanje već osiguranog (rezerviranog) mjesta u zrakoplovu

REZERVACIJA – osiguravanje mjesta u zrakoplovu za putnike, višak prtljage ili smještajnog kapaciteta za robu

SMJER – pregled toka leta s obzirom na linije i zračne luke koje su označene na putnoj karti ili prtljažnom listu

ŠTETA NA PRTLJAZI I NA ROBI – OŠTEĆENJE PRTLJAGE/ROBE – promjena izgleda prtljage/robe pod utjecajem fizičkog ili kemijskog djelovanja, u slučaju kad je prtljaga/roba posve obezvrijeđena,

NEPOTPUNA PRTLJAGA/ROBA – promjena izgleda prtljage/robe, u slučaju kad do mjesta dolaska stigne samo dio pošiljke robe

TRANSFERNA ZRAČNA LUKA – mjesto koje je na putnoj karti/prtljažnom listu označeno kao točka na kojoj putnik prelazi s jedne linije na drugu liniju istog ili različitog prijevoznika, ili na kojem se predaje roba s jedne na drugu liniju istog ili različitog prijevoznika

TRANZITNA ZRAČNA LUKA – mjesto koje nije navedeno na putnoj karti/prtljažnom listu u rubrici u kojoj je označen smjer puta

VARŠAVSKA KONVENCIJA – Konvencija o ujednačavanju nekoliko pravila o međunarodnom zračnom prijevozu, potpisana u Varšavi 12. 10. 1929.

PREDANA PRTLJAGA – prtljaga koja je tijekom leta smještena u prtljažnom prostoru zrakoplova i označena je na putnoj karti putnika

POŠILJKA – jedan ili nekoliko komada robe koje prima prijevoznik/agent u zračni prijevoz od jednog pošiljatelja u jednom mjestu na jedan prtljažni list i koji je predan jednom primatelju u jednom mjestu dolaska

POTVRDA O PLAĆENOJ PREVOZNINI – pismena potvrda da je osoba na određenom mjestu platila troškove prijevoza za drugu osobu na drugom mjestu

POSEBNA PREVOZNINA – troškovi prijevoza koji su određeni prema posebnim pravilima i pod posebnim uvjetima koje odredi prijevoznik.

2. Područje primjene

 1. Opće odredbe

Uvjeti prijevoza za putnike, prtljagu i robu (dalje u tekstu samo kao “Uvjeti”) odnose se na ukupni redoviti i neredoviti unutrašnji i međunarodni promet putnika, prtljage i robe, koji vrši prijevoznik, uključujući i službe povezane s tim prometom i prijevozom, kao i proces kupovanja putne karte kod IATA agenta.

 1. Besplatan promet ili prijevoz

Ako je riječ o prometu ili prijevozu koji se vrši besplatno, prijevoznik ima pravo u potpunosti ili djelomično isključiti valjanost ovih Uvjeta.

3. Putna Karta

 1. a) Opće odredbe

Prijevoznik neće omogućiti prijevoz osobi koja nema valjanu putnu kartu. Putna karta nije prenosiva. Putnik je dužan na zahtjev prijevoznika ili drugih nadležnih organa predočiti putnu kartu i predati odgovarajuće kupone za let. Kuponi za let moraju biti iskorišteni u redoslijedu navedenom na kuponu putne karte. Za čitavo vrijeme putovanja putnik mora imati uz sebe putnu kartu sa svim kuponima za let koje još nije predao prijevozniku ili potvrdu prijevoznika koja zamjenjuje taj kupon. U slučaju tzv. elektronske putne karte vrijede posebna pravila prijevoznika.

 

 1. b) Nevaljanost putne karte

Prijevoznik ima pravo uskratiti putniku prijevoz u slučaju da:

 • je predočena putna karta oštećena,
 • su podaci na putnoj karti mijenjani od bilo koga osim prijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta,
 • je putna karta predočena bez važećeg kupona,
 • se radi o sumnjivom dokumentu.

 

 1. c) Valjanost putne karte

Putna karta omogućuje putniku prijevoz od mjesta polaska do mjesta dolaska s obzirom na rutu putovanja i tarife navedene na putnoj karti. Ukoliko uvjetima primjenjive tarife nije određen kraći rok, putna karta je valjana za prijevoz u razdoblju od jedne godine od dana kad je počelo putovanje, a ako nije iskorišten niti jedan od kupona za let, jednu godinu od izdavanja putne karte. Svaki kupon za let bit će prihvaćen za dan i let za koje je mjesto bilo rezervirano. Ako se izda putna karta bez naznačenog dana leta, putniku će se osigurati mjesto isključivo prema prostornim mogućnostima traženog leta. Ako prijevoznik ne može osigurati putniku ranije rezervirano mjesto u zrakoplovu ili ako dođe do otkazivanja leta u razdoblju valjanosti putne karte, produljit će se valjanost putne karte do roka kad prijevoznik bude u mogućnosti ostvariti prijevoz.

 

 1. d) Gubitak ili otuđivanje putne karte

U slučaju kad putnik utvrdi da je izgubio putnu kartu ili mu je ona otuđena, u zamjenu za izgubljenu ili otuđenu putnu kartu može mu biti izdan duplikat originalne putne karte. U tom je slučaju putnik dužan podmiriti prijevozniku troškove povezane s izradom duplikata te je dužan pismeno se obvezati da će nadoknaditi prijevozniku odgovarajuću štetu i gubitke koji bi mogli nastati zlouporabom izgubljene originalne karte.

4. Prekid leta

Prekid leta je moguć samo ako to omogućuju uvjeti tarife. Prekid leta mora biti označen na putnoj karti.

5. Prevoznine

 1. a) Opće odredbe

Za prijevoz, na koji se odnose ovi Uvjeti, primjenjive su prevoznine koje je odredio prijevoznik kao valjane na dan plaćanja cijene putne karte. Ako između dva mjesta nisu utvrđene prevoznine, koristit će se kombinirane prevoznine. Putna karta izdana uz posebnu prevozninu može biti upotrijebljena isključivo pod uvjetima određenima za tu prevozninu. Bilo kakva promjena smjera ili datuma polijetanja može značiti promjenu prevoznine.

 

 1. b) Plaćanje prevoznine

Troškovi prevoznina nadoknađuju se gotovinskim ili negotovinskim plaćanjem prema tečaju koji odredi IATA agent.

 

 1. c) Ostale takse i naknade

Putnik je obvezan, osim prevoznina, platiti ostale takse i naknade koje vrijede u zračnom prijevozu, a koje su ustanovili ili nametnuli ovlašteni državni organi. Putnik je dužan informirati se o mogućim iznimkama, kada se taksa za prijevoz ubire izravno na mjestu polaska.

6. Rezervacije

 1. a) Opće odredbe

Putnik koji ima putnu kartu ili kupon za let na kojem nije naveden datum leta, ili koji traži promjenu datuma leta, nema pravo unaprijed rezervirati mjesto.

 

 1. b) Uvjeti za rezerviranje mjesta

Rezervaciju mjesta za određeni let provodi ovlašteni agent besplatno. Rezervacija mjesta je neobvezna dok prijevoznik ne izda valjanu putnu kartu, “Nalog o naknadi” (MCO) ili “Obavijest o unaprijed plaćenim prevozninama” (PTA) s navođenjem rezerviranog mjesta. Agent ima pravo otkazati rezervaciju bez prethodne obavijesti ukoliko putnik do roka koji je odredio agent ne kupi za rezervirano mjesto putnu kartu. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, novac na račun IATA agenta mora biti dostavljen pravovremeno (prije isteka maksimalnog roka za izdavanje putne karte).

 

 1. c) Dodjeljivanje mjesta u zrakoplovu

Prijevoznik ne može iz sigurnosnih ili operativnih razloga osigurati da će putniku u zrakoplovu biti dodijeljeno traženo mjesto. Ako se putnik ne ukrca u određenom roku, ako nema sve potrebne dokumente ili ako nije u mogućnosti izvršiti let, prijevoznik ima pravo otkazati rezervirano mjesto.

 

 1. d) Otkazivanje rezervacije

Za neuporabu ili otkazivanje rezerviranog mjesta može se naplatiti određena naknada pod uvjetima koje odredi agent. U interesu je putnika informirati se o uvjetima tarife prije izdavanja putne karte.

 

 1. e) Potvrda rezervacije

Prijevoznik ima pravo na određenim linijama zahtijevati potvrdu rezervacije. Ako to putnik ne učini do određenog roka, prijevoznik ima pravo otkazati rezervaciju.

7. Dužnost putnika

Putnik je dužan prije kupnje putne karte i ukrcaja u zrakoplov na zahtjev djelatnika IATA agenta ili prijevoznika ili državnih organa dokazati svoj identitet i priložiti odgovarajuće putne dokumente.

Putnik je dužan informirati se o neophodnosti vize ili cijepljenja za državu u koju ili kroz koju putuje.

Prilikom kupnje putne karte putnik je dužan obavijestiti zračnog prijevoznika posredstvom IATA agenta o svojim zdravstvenim problemima, koji bi mogli otežati njegov prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta.

IATA agent preporučuje da se zbog bolesti ptičje gripe, SARS-a, ebole, malarije i virusnog meningitisa putnik prije putovanja detaljnije informira na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO www.who.int/) te prikupi obavijesti o mogućnosti cijepljenja prije odlaska u inozemstvo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO www.hzzo-net.hr/), kao i o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu.

Putnik je dužan podvrgnuti se sigurnosnom pregledu koji uključuje i njegovu predanu i nepredanu prtljagu.

Prema važećim međunarodnim propisima putnik u svoju ručnu prtljagu ne smije uključiti oružje, streljivo, noževe, igračke koje odgovaraju stvarnom ubojitom oružju (npr. pištolji, granate) te ostale predmete slične prirode. Ti predmeti mogu biti spremljeni jedino kao predana prtljagu. Prijevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti za čuvanje tih predmeta. Tvari opasne prirode (eksplozivi i streljivo, goriva, lužine, komprimirani plinovi, otrovi ili toksični i zarazni materijali, oksidirajuće tvari, radioaktivni materijal, magnetski materijal i ostala opasna roba) moguće je prevoziti samo pod osobitim prijevoznim uvjetima.

Putnik je dužan poštovati osobitosti zračnog prijevoza i pridržavati se upozorenja prijevoznika koja se tiču prije svega:

 • ukrcaja, skupljanja i kretanja u prostorijama određenima za putnike,
 • ulaska i izlaska iz zrakoplova,
 • pohrane odjeće i nepredane (ručne) prtljage u zrakoplovu.

Putnik je dužan suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje zračnog prijevoza, smetati ili uznemiriti ostale putnike ili biti razlogom njihove tužbe, sprečavati pravilno obavljanje dužnosti posade zrakoplova, oštetiti imovinu prijevoznika ili putnika, suzdržati se od prekomjernog uživanja u alkoholu na palubi zrakoplova.

Putnik je, nadalje, dužan:

 • pristupiti mjestu ukrcaju i izvršenju svih traženih formalnosti i ukrcajnih procedura na vrijeme, ne kasnije od vremena koje je odredio prijevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod prijevoznika ili njegova ovlaštenog agenta,
 • na poziv posade zrakoplova ili na znak na svjetlećem panelu prilikom uzlijetanja ili slijetanja, odnosno tijekom leta, privezati se sigurnosnim pojasevima,
 • na traženje posade zrakoplova premjestiti se na određeno sjedalo, ako je to potrebno iz operativnih razloga,
 • pridržavati se naloga o zabrani pušenja na palubama svih zrakoplova. Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom,
 • tijekom leta ne koristiti određene elektroničke naprave i uređaje koji svojim radom mogu negativno utjecati na funkcioniranje i rad elektroničkih uređaja i naprava zrakoplova. Kršenje istoga može biti kažnjeno novčanom kaznom,
 • neophodno se podvrgnuti prvoj pomoći ako se tijekom leta pojave zdravstveni problemi, izvijestiti osoblje o osobnim i zdravstvenim podacima i podvrći se liječničkom pregledu,
 • nadoknaditi prijevozniku sve naknade za štetu koju je putnik uzrokovao ili počinio svojim nedoličnim ponašanjem (npr. uništavanje unutrašnjosti zrakoplova, ilegalni prijevoz opasnih životinja, stvari itd.),
 • tijekom leta pridržavati se uputa kapetana i posade zrakoplova,
 • podvrgnuti se propisanom sigurnosnom pregledu koji provode organi državne uprave ili ovlaštene organizacije,
 • prilagoditi svoju odjeću i vanjski izgled tako da odgovara standardima zračnog prijevoza.

8. Dužnost prijevoznika

Prijevoznik je dužan osigurati da putnici budu upoznati sa smještajem i načinom uporabe:

 • sigurnosnih pojaseva,
 • izlaza u slučaju nužde i uređaja koji su predviđeni za zajedničku uporabu,
 • prsluka za spasavanje i maski za kisik, ukoliko je korištenje tih sredstava propisano za putnike,
 • stalih uređaja u slučaju nužde, predviđenih za individualnu uporabu.

Putnici moraju biti upoznati s pravilom o zabrani pušenja i korištenja elektroničkih uređaja na palubi zrakoplova, kršenje kojeg može biti kažnjeno novčanom kaznom.

Ukoliko se javi potreba, prijevoznik je dužan upoznati putnike s postupcima u slučaju nužde koji odgovaraju danoj situaciji.

Prijevoznik je dužan osigurati mogućnost da putnici koriste sigurnosne pojaseve prilikom uzlijetanja, slijetanja, pojave turbulencije i u bilo kojem drugom slučaju na poziv kapetana zrakoplova, te je dužan upoznati putnike o pohrani njihovih stvari u zrakoplovu.

9. Uskraćivanje i ograničavanje prijevoza

Opće odredbe

Prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika:

 • zahtijevaju li to propisi prijevoznika vezani uz samo izvođenje leta,
 • dođe li od strane putnika do kršenja propisa važećih za zemlju iz koje zrakoplov polijeće, u koju slijeće ili kroz koju samo prolazi,
 • ako putnik boluje od zarazne bolesti, koju je dužan unaprijed prijaviti, ako boluje od teške bolesti čije bi iznenadno očitovanje moglo negativno ugroziti sigurnost putnika i leta, ili ako se putnik ne može sam brinuti za svoje psihičko i fizičko stanje i nema sa sobom pratnju koja mu može pružiti potrebnu skrb,
 • narušava li svojim ponašanjem sigurnost prijevoza ili javni red i mir, ili ako nije prikladno odjeven,
 • dođe li do kršenja bilo koje od dužnosti navedenih u članku 7., osobito s obzirom sigurnost zrakoplovnog prijevoza.

Pravo putnika na naknadu

Putniku, kojemu je bio uskraćen i ograničen prijevoz prema stavci 1. a) prethodne odredbe, može se kao naknada za neproveden let vratiti prevoznina ili njen približni dio koji se odnosi na neostvareni dio leta, ili mu se može ponuditi zamjenski prijevoz drugim zrakoplovom ili drugom vrstom prijevoza. Ako je putnik izuzet iz prijevoza iz drugih razloga, od naknade za neproveden let odbija se pristojba određena člankom 6., stavka 4. ovih Uvjeta.

10. Uvjetovan prijevoz osoba i prijevoz djece

Uvjetovan prijevoz

Prijevoz putnika, kojemu bi s obzirom na njegovo fizičko, psihičko stanje ili dob prilikom zrakoplovnog prijevoza bilo ugroženo zdravlje ili načinjena neka druga šteta, provodi se uz uvjet da prijevoznik ne snosi odgovornost za moguće povrede, bolest ili drugu štetu, uključujući i smrt putnika te štetu nastalu na stvarima koje putnik ima uz sebe ako takav kvar ili šteta nastanu kao posljedica prijevoza. Prilikom prijevoza bolesnih osoba i trudnica (maksimalno do 34. tjedna trudnoće) potrebno je priložiti na propisanom obrascu liječničku potvrdu kojom se potvrđuje da je putnik sposoban uključiti se u zrakoplovni prijevoz. Putnik je dužan navedeni obrazac podignuti prilikom kupnje putne karte. Prijevoz trudnica od 34. tjedna trudnoće nadalje provodi se isključivo na vlastiti rizik majke i djeteta i zrakoplovni prijevoznik odriče se bilo kakve odgovornosti. Prijevoznik ima pravo odbiti prijevoz trudnice u tom slučaju. U slučaju nagle smrti putnika za vrijeme leta njegovo će tijelo biti iskrcano iz zrakoplova u najbližoj zračnoj luci i prema protokolu predano kompetentnim mjesnim organima na daljnje čuvanje i omogućavanje naknadnog prijevoza.

 

Pratnja djece

Djeca od 8 do 12 godina starosti mogu putovati sama jedino uz pretpostavku da su na mjesto polaska stigla u pratnji odrasle osobe od koje prijevoznik mora primiti pismenu izjavu na propisanom obrascu kojom se potvrđuje da će druga odrasla osoba dočekati dijete na mjestu dolaska. Obrasci se mogu nabaviti u prodajnim uredima. Prijevoznik može zahtijevati da se starost djeteta pouzdano utvrdi. Nepraćena djeca mlađa od 8 godina mogu biti uključena u prijevoz samo u posebnim uvjetima koje je odredio prijevoznik. Te uvjete priopćuje IATA agent.

11. Prtljaga

 1. Opće odredbe

Prtljaga se prevozi kao predana i nepredana (ručna prtljaga). Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage prema daljnjim odredbama ovih Uvjeta.

 

 1. Predana prtljaga

Kao predana prtljaga primaju se dobro zatvoreni i zaključani kovčezi ili druga prtljaga koja se može čvrsto zatvoriti. Uz suglasnost prijevoznika, u prijevoz mogu biti uključeni također i drugi predmeti. Za prtljagu koju putnik preda prijevozniku (predana prtljaga), putniku se kao potvrdu o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacijski privjesak, koji je putnik dužan sačuvati u slučaju reklamacije. Kao predanu prtljagu moguće je također prevoziti živežne namirnice i male životinje, prema propisima koje odredi prijevoznik. Svaki komad prtljage koji putnik želi predati mora biti označen s vanjske i unutrašnje strane identifikacijskom oznakom na kojoj stoji putnikovo ime i njegova kontaktna adresa u mjestu dolaska (na primjer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na putnoj karti i ostalim putnim ispravama. Prtljaga, uključujući i onu sa zip zatvaračem, mora biti zabravljena, kako tijekom prijevoza ne bi došlo do njenog otvaranja. Prijevoznik ne odgovara za prtljagu koja odmah nakon slijetanja nije preuzeta. Predana prtljaga se prevozi u skladišnom prostoru zrakoplova i u pravilu istim zrakoplovom kao i putnik. Ako takav prijevoz nije moguć, ostvarit će se najbližom mogućom vezom.

Prijevoz prtljage i stvari, koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, osoba ili imovine te, dalje, prtljage i stvari, koje bi prilikom zrakoplovnog prijevoza mogle biti znatno oštećene ili su neprikladno zapakirane, prijevoznik može isključiti iz prijevoza prije uzlijetanja ili bilo kada tijekom puta.

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz predane prtljage koja po svojim dimenzijama, sadržaju i ostalim značajkama mora odgovarati propisima prijevoznika.

 

 1. Nepredana prtljaga (ručna prtljaga)

Ručna prtljaga koju putnik može ponijeti sa sobom u zrakoplov određena je dimenzijama: maksimalna duljina 56 cm, maksimalna širina 45 cm te maksimalna dubina 25 cm, dok njihov zbroj maksimalno iznosi 115 cm. Putnik smije imati uz sebe samo jedan komad ručne prtljage maksimalne težine 5 kg, ukoliko to nije drukčije određeno unutrašnjim propisima prijevoznika. Prijevoznik ima pravo provjeriti težinu i dimenzije ručne prtljage.

Besplatno se, dalje, prevoze u kabini zrakoplova dolje navedeni predmeti za osobnu uporabu, koje putnik ima uz sebe i sam ih čuva:

 • mala ženska torbica
 • kaput, šal ili pokrivač
 • kišobran ili štap
 • fotoaparat, videokamera, dalekozor, malo osobno računalo ili mobilni telefon
 • košara za dijete i hranu za dijete tijekom leta
 • naočale i ortopedska pomagala za invalidne putnike

Besplatno se, također, prevozi potpuno sastavljeno vozilo za invalidnu osobu, koje se iz smještajnih razloga pohranjuje u skladišni prostor zrakoplova.

 1. Posebna vrsta prtljage

Isključivo uz prethodnu suglasnost prijevoznika i pod uvjetima koje je odredio prijevoznik moguće je prevoziti:

žive životinje, uključujući ptice i gmazove (prijevoz se provodi na odgovornost putnika, te samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno).

Prijevoz se provodi:

 • u putničkom dijelu zrakoplova (u kabini) ili u skladišnom prostoru
 • kao roba, vidi članak 17., stavka 5. Uvjeta.

Besplatno se, pored navedenog, u kabini zrakoplova može prevoziti pas ako prati osobu oštećena vida ili sluha, te pas namijenjen zaštiti ljudskih života. Psi moraju biti opremljeni vodilicom, brnjicom, potvrdom o cijepljenju i drugom traženom dokumentacijom.

prijevoz oružja i streljiva:

oružje svih vrsta može biti primljeno u zrakoplovni prijevoz samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno. Oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i smješteno isključivo u skladišnom prostoru zrakoplova. Streljivo, koje je svojim svojstvima eksplozivno, pripada u tzv. opasni teret i može se prevoziti prema uvjetima navedenima u IATA priručniku za prijevoz opasnog tereta.

prijevoz diplomatske prtljage dopušten je diplomatskim kuririma u putničkoj kabini zrakoplova.

 1. Višak prtljage

Pri korištenju tzv. komadnog sustava prijevoza prtljage do/iz SAD-a, teritorija SAD-a i Kanade, za svaki komad prtljage viška ili za prekoračenje veličine ili težine prtljage plaća se čvrsto utvrđena pristojba određena prema mjestu dolaska.

Prtljaga na ostalim linijama, koja ima težinu veću od dopuštene, bit će prevezena prema kapacitetnim mogućnostima prijevoznika te će za nju biti obračunata prevoznina prema težini određenoj pristojbom za 1 kg na osnovi tarife prijevoznika.

 1. Udruživanje težine prtljage

Ako dva ili više putnika koji zajednički putuju do istog mjesta istim zrakoplovom predaju na ukrcaj svoju prtljagu u isto vrijeme i na istom mjestu, bit će im dopuštena skupna težina prtljage, koja odgovara zbroju dopuštene slobodne težine prtljage tih putnika.

 1. Pregled prtljage

Prijevoznik se može u prisutnosti putnika uvjeriti u sadržaj njegove prtljage. Ako je putnik odsutan, prijevoznik ima pravo u prisutnosti barem jednog svjedoka, koji nije zaposlenik prijevoznika, otvoriti prtljagu putnika, ako ustanovi da sadržava predmete kojima se uskraćuje prijevoz ili prijevoz kojih zahtijeva posebni režim.

 1. Nepraćena prtljaga

Prijevoz nepraćene prtljage vrši se po posebnim propisima prijevoznika.

 1. Prtljaga s proglašenom vrijednošću

Putnik ima mogućnost proglasiti vrijednost predane prtljage većom nego je vrijednost odgovornosti zrakoplovnog prijevoznika pod pretpostavkom da je prijevoznik odredio tarifne uvjete u tom slučaju.

 1. Preuzimanje predane prtljage
 • putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu odmah po slijetanju,
 • prtljagu može preuzeti jedino imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska. Prijevoznik nije dužan ustanoviti je li imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska preuzeo prtljagu i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku s tim u vezi,
 • oštećenje, neizdavanje ili gubitak prtljage nužno je prijaviti odmah prilikom preuzimanja prtljage prijevozniku, koji je dužan sastaviti o tome zapis. Inače se pretpostavlja da je prtljaga bila predala u ispravnom stanju,
 • prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza.

12. Red letenja

 1. Red letenja

Prijevoznik će nastojati, s maksimalnim trudom, prevesti putnika i njegovu prtljagu u skladu s redom letenja koji je na snazi za dan putovanja. Redovi letenja mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti. Prijevoznik ne odgovara za neizravne i nasljedne štete.

 

 1. Nepravilnosti u zrakoplovnom prijevozu
 1. iz osobitih razloga koji ne ovise o prijevozniku (iz razloga tzv. “više sile”, na primjer vremenskih uvjeta, tehničkih razloga koji nisu greška prijevoznika, u slučaju rata, štrajka organizacija koje vrše službu prijevoza i sl.) prijevoznik može odgoditi, otkazati, ukinuti, preusmjeriti let, promijeniti vrstu zrakoplova ili predati zastupništvo drugom prijevozniku, a da ne snosi daljnju odgovornost, osim dužnosti osiguravanja prijevoza drugim zrakoplovima ili drugim prijevoznim sredstvima ili vraćanja prevoznine.
 2. ako je let odgođen, ako kasni ili je otkazan ili je promijenjena vrsta zrakoplova u okolnostima koje su nastale kao greška prijevoznika, a prijevoznik nije u mogućnosti osigurati unaprijed potvrđeno mjesto, putnik se ne može iskrcati na unaprijed utvrđenom ili konačnom odredištu, ili ako okolnosti utječu na to da putnik zakasni na povezni let, prijevoznik je dužan ili:
 3. – prevesti putnika nekom drugom redovitom linijom na kojoj ima slobodnog mjesta ili
 4. – preusmjeriti putnika do konačnog odredišta označenog na putnoj karti svojim redovitim letom ili letom nekog drugog prijevoznika ili osigurati za putnika zemaljski prijevoz. Ukoliko troškovi za prevoznine, troškovi plaćanja za višak prtljage i ostale usluge povezane s promjenom puta prekorače vrijednost plaćene cijene putne karte ili njezinog dijela, prijevoznik neće od putnika zahtijevati dodatne prevoznine ili ostale naknade i platit će putniku razliku ukoliko su prevoznine i naknade za promijenjeni smjer niže od onih koje je putnik platio ili će
 5. – vratiti prevoznine sukladno s odredbom članka 13. navedenih Uvjeta te neće imati prema putniku nikakve daljnje odgovornosti,
 6. – omogućiti putniku s potvrđenom rezervacijom, kojem je bio uskraćen ukrcaj u zrakoplov iz razloga nedostatka mjesta u zrakoplovu, odgovarajuću naknadu određenu propisima prijevoznika.
 7. prijevoznik ne snosi odgovornost za pogreške i propuste u redovima letenja ili drugim informacijama dobivenih od zaposlenika ili agenata prijevoznika o vremenu polaska ili dolaska te o prometu zrakoplova, s iznimkom u slučajevima kad je prijevoznik svjestan da će svojim ponašanjem ili propustom uzrokovati štetu.

13. Vraćanje Prevoznine

 1. Opće odredbe

Vraćanje prevoznine ili povrat se vrši u skladu s primjenjivim pravilima o prevoznini ili tarifi. Povrat obavlja isključivo IATA agent koji je i izdao danu putnu kartu. Putnik je dužan, u vlastitom interesu, raspitati se o tarifama prije kupnje putne karte.

Pri vraćanju prevoznine pridržavat će se načina plaćanja. Agent IATA može zahtijevati da osoba koja traži vraćanje prevoznine preda pismenu molbu. U slučaju da prijevoznik ne može ispuniti uvjete prijevoza određene ugovorom o prijevozu, ili kada putnik traži promjenu nekih od uvjeta prijevoza, agent IATA ima pravo, temeljem dogovora s prijevoznikom, pružiti putniku naknadu za neiskorištenu putnu kartu ili njen dio. Vraćena prevoznina bit će plaćena ovlaštenoj osobi samo ukoliko preda prijevozniku putnu kartu s neiskorištenim kuponima za let, putničkim kuponom, te ukrcajnom kartom. Agent IATA pružit će naknadu ili osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu te pruži o tome dokaz. Povrat novca osobi koja je pružila potrebne dokaze o obavljenom plaćanju i neiskorištenim kuponima za let u smislu gore navedenih odredaba, smatra se valjanim povratom i oslobađa agenta IATA bilo kakve odgovornosti ili daljnjih prava na novi povrat.

 

 1. Vraćanje prevoznine iz razloga za koje ne odgovara putnik

Pod vraćanjem prevoznine iz razloga za koje ne odgovara putnik shvaća se vraćanje prevoznine putniku koji nije mogao pristupiti letu, za koji je imao kupljenu putnu kartu, iz razloga za koje je odgovoran prijevoznik.

Vraćanje se provodi:

 1. ako put uopće nije ostvaren, vraća se prevoznina u punoj visini,
 2. ako je ostvaren dio puta, vraća se približan iznos prevoznine koja se odnosi na dio leta iz mjesta na kojem je došlo do prekida leta do mjesta dolaska koje je navedeno na putnoj karti. (Maksimalno je moguće vratiti vrijednost jednosmjerne prevoznine na prekinutom dijelu puta).
 1. Vraćanje prevoznine na zahtjev putnika

Ako putnik zatraži vraćanje prevoznine iz razloga koji nisu navedeni u stavci 2. ovog članka ili traži promjenu putne karte ili drugog dokumenta, agent IATA ovlašten je pristupiti naplati određenih naknada za usluge. Naknade se odnose na prosječne troškove putnih isprava, prijenosne naknade povezane s izdavanjem i rezervacijama, poštanske i telekomunikacijske troškove i troškove za knjigovodstvene usluge povezane s tim.

Vraćanje prevoznine se provodi prema ovim postavkama:

 1. u slučaju traženja povrata prevoznine za putnu kartu koja je u potpunosti neiskorištena, vratit će se iznos plaćene prevoznine prema pravilima o prevoznoj tarifi, umanjen za naknadu za usluge,
 2. u slučaju traženja povrata prevoznine za putnu kartu koja je djelomično iskorištena, vratit će se iznos koji odgovara razlici između plaćene prevoznine i prevoznine za putovanje za koje je putna karta već iskorištena, ukoliko prijevoznikovim odredbama nije drukčije određeno, i umanjena za naknadu za uslugu,
 3. prilikom traženja povrata novca za putni dokument koji nije putna karta, uvijek se naplaćuje naknada za usluge,
 4. prilikom traženja povrata prevoznine kod posebnih tipova tarifa za koje vrijede različiti uvjeti povrata, prijevoznik djeluje u skladu s tim uvjetima.
 1. Vraćanje prevoznine za izgubljene ili otuđene putne karte

Vraćanje prevoznine za izgubljene ili otuđene putne karte

Ukoliko dođe do gubitka putnog dokumenta, agent IATA može na temelju pismene molbe u roku od 2 mjeseca nakon predavanja te molbe:

 • vratiti prevozninu za izgubljeni dokument ili rezervni dokument, odgovarajuću prevozninu za rezervnu putnu kartu, ukoliko su se pridržavali svi uvjeti tarife,
 • izdati rezervni dokument.

Vraćena prevoznina bit će umanjena za iznos odgovarajuće naknade za usluge.

Prilikom gubitka, otuđenja ili krivotvorenja putne karte agent IATA može, temeljem potvrde o gubitku dokumenta, provesti povrat umanjen za iznos odgovarajućih naknada za usluge pod navedenim uvjetima:

 1. u slučaju da izgubljena putna karta ili njen dio nisu iskorišteni, te putnik ranije nije za njih ostvario povrat novca ili nije bila izdana kao duplikat,
 2. osoba, kojoj se vrati novac, potpisat će agentu IATA izjavu da će mu platiti vraćeni iznos ako putnu kartu ili njen dio upotrijebi druga osoba ili druga osoba dobije povrat novca za nju.
 1. Rok za podnošenje molbe

Molbu za vraćanje prevoznine za izgubljeni, neiskorišteni ili djelomično iskorišteni dokument, ili njegov dio, treba podnijeti najkasnije 30 dana nakon isteka vrijednosti dokumenta.

 1. Pravo odbijanja naknade

Agent IATA može odbiti naknadu:

 • nakon isteka valjanosti dokumenata i prekoračenja roka za podnošenje molbe,
 • a. ukoliko je povratna putna karta bila uvjetom dopuštanja ulaska u zemlju,
 • b. ukoliko je dokument spremljen u bazi sumnjivih dokumenata

14. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: EUROHERC), pozivajući se na broj police: 804091598 & 804091610. Tel: +385 1 6004265.

15. Putne formalnosti

 1. Putovnice, vize i ostali dokumenti
 1. putnik je dužan pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete za ulaz u zemlju i izlaz iz zemlje koje zahtijevaju mjerodavni organi u zemljama iz kojih leti ili u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu,
 2. agent IATA ne odgovara za štete ili izdatke koji su putniku proizašli zbog nepridržavanja navedenih dužnosti,
 3. agent IATA je ovlašten provesti kontrolu svih putnih dokumenata.
 1. Odbijanje ulaska u zemlju i izručenje

Putnik je dužan platiti prevozninu ukoliko je prijevozniku odlukom odgovarajućih organa naloženo vratiti putnika do mjesta odakle je krenuo ili bilo kamo drugdje. Prijevoznik može upotrijebiti za naknadu te prevoznine dosad neiskorištene putne dokumente. Plaćena prevoznina do mjesta gdje je putniku bio uskraćen ulazak u zemlju ili gdje je došlo do njegova izručenja neće biti nadoknađena od strane prijevoznika.

 

 1. Naknada troškova prijevozniku

Putnik je dužan na zahtjev prijevoznika nadoknaditi sve troškove proizašle iz njegova neudovoljavanja propisanim administrativnim putnim odredbama koje se zahtijevaju u zemljama iz kojih leti, u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu.

 

 1. Carinska inspekcija

Putnik je dužan biti prisutan prilikom kontrole njegove predane ili ručne prtljage koju provode carinske ili druge službe. Prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak načinjen putniku, koji je nastao kao posljedica neispunjavanja tih uvjeta.

16. Uzastopni prijevoznici

Prijevoz koji obavlja prijevoznik i drugi prijevoznici na temelju jedne putne karte ili uz nju pripojenih karata smatra se jednim prijevozom. Ako prijevoz obavlja nekoliko prijevoznika, svaki se od njih, koji prihvaća putnike, prtljagu ili robu, smatra ugovornom stranom ugovora o prijevozu prema važećim međunarodnim sporazumima.

 

Prilikom takvog prijevoza putnici ili njihovi zastupnici mogu pozivati na odgovornost isključivo prijevoznika koji je izvršio prijevoz tijekom kojeg je došlo do događaja koji su rezultirali pravom za naknadu štete s iznimkom slučajeva kada prvi prijevoznik preuzme ugovorom odgovornost za čitav put.

 

Ako se radi o prtljazi ili robi, putnik ili pošiljatelj može pozivati na odgovornost prvog prijevoznika, zatim putnik ili primatelj, ovlašten za preuzimanje prtljage ili robe može tražiti odštetu od posljednjeg prijevoznika, a zatim, svaki od njih, može tražiti odštetu od prijevoznika koji je izvršio prijevoz prilikom kojeg je došlo do uništavanja, gubitka ili oštećenja prtljage ili robe ili je došlo do kašnjenja. Ti su prijevoznici zajednički i neraskidivo odgovorni prema putniku, pošiljatelju ili primatelju.

17. Odgovornost prijevoznika

1 Opća odgovornost prijevoznika se provodi:

 1. u unutrašnjem zračnom prijevozu na temelju supstancijalnog prava Republike Hrvatske koje uređuje prijevoz i zračni prijevoz.
 2. u međunarodnom zračnom prijevozu na temelju Ugovora o ujednačavanju nekih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu tzv. Varšavskom konvencijom čl. 15/1935., u izmjenama Haškog protokola čl. 15/1966.

 

 1. Ograničenje odgovornosti prijevoznika

Odgovornost prijevoznika u duhu Varšavske konvencije dopunjene i izmijenjene Haškim protokolom za štetu nastalu smrću ili ranjavanjem putnika ograničena je iznosom od 20.000, – USD, iznosom od 58.000, – USD (75.000, – USD uključujući pravne troškove) u duhu Montrealskog dogovora za letove do/iz/preko SAD-a i Kanade.

 

 1. Odgovornost za štetu
 1. prijevoznik je odgovoran samo za štetu nastalu na vlastitoj liniji. Prijevoznik koji je izdao putnu kartu ili ukrcao prtljagu na liniju drugog prijevoznika, nastupa samo kao njegov agent.
 2. Putnik ima, unatoč tome, pravo tražiti odštetu, u slučaju predane prtljage, od prvog ili posljednjeg prijevoznika.
 3. prijevoznik ne odgovara za štetu prouzrokovanu na ručnoj prtljazi ili drugim stvarima za čiju je brigu i čuvanje zadužen putnik, s iznimkom slučajeva kad je šteta nastala krivnjom prijevoznika ili kad je putnik izgubio mogućnost brinuti se o svojoj prtljazi. Ako je pak šteta nastala zajedničkom krivnjom putnika i prijevoznika, snosit će podijeljenu odgovornost s obzirom na svoj udio u uzrokovanju štete.
 4. prijevoznik je odgovoran do visine stvarne štete, najviše do granice ograničavanja njegove odgovornosti. Prijevoznik ne odgovara za neizravnu štetu niti za izmaklu dobit,
 5. prijevoznik je odgovoran za gubitak ili kašnjenje koje je nastalo u tijeku zračnog prijevoza njegovom krivnjom,
 6. prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano prirodnim putem, smrću životinja ili ponašanjem životinja, kao što je ujedanje, udaranje, probadanje ili gušenje ili pogrešnim čuvanjem životinje, ili nemogućnosti životinje prilagoditi se različitim uvjetima zračnog prijevoza,
 7. prijevoznik ne odgovara za štetu na lomljivim i krhkim predmetima ili lako kvarljivim stvarima, zatim ne odgovara za gubitak novca, nakita, plemenitih kovina, lijekova, ključeva, videokamera, fotoaparata i drugih elektroničkih uređaja, obveznica i vrijednosnih papira ili ostalih vrijednosti, poslovnih dokumenata, putovnica i drugih identifikacijskih isprava, koje su smještene u putnikovu predanu prtljagu, sa znanjem ili bez znanja prijevoznika. Prijevoznik nije odgovoran za oštećenje putnikove prtljage koje je uzrokovano sadržajem prtljage,
 8. u slučaju prijevoza putnika čija je dob, psihičko i fizičko stanje takvo da je opasno ili rizično za tu osobu, prijevoznik neće biti odgovoran za bilo kakvu bolest, ozljedu ili nesposobnost, uključujući i smrt ako je ta bolest, ozljeda, nesposobnost ili smrt posljedica navedenog stanja takve osobe,
 9. ograničavanje odgovornosti prijevoznika odnosi se na sve zaposlenike, agente i zastupnike prijevoznika.

18. Način i rokovi za reklamaciju

 1. Prouzročenu štetu na zdravlje, ručnu prtljagu i na ostalom osobnom vlasništvu putnik je dužan odmah prijaviti prijevozniku, koji će o tom sastaviti zapis. Prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza. U slučaju znatnih ozljeda prijevoznik je dužan sam prijaviti štetu.
 2. Štetu na predanoj prtljazi putnik mora odmah reklamirati kod prijevoznika, najkasnije do 7 dana od preuzimanja prtljage. Štetu na prevezenoj robi nužno je reklamirati odmah, najkasnije do 14 dana od njenog preuzimanja. Prigovor za odgovornost za zakašnjenje treba predati u pismenom obliku u roku od dvadeset i jednog dana od dana kad je prtljaga ili roba predana. Prilikom neisporuke robe potrebno je uputiti reklamaciju do 120 dana od dana izdavanja prtljažnog lista.
 3. Pravo na nadoknadu štete nestaje po isteku 2 godine od dana slijetanja do mjesta odredišta ili od dana kad je prijevoz prekinut.

19. Valjanost i djelotvornost

 1. Na ove Uvjete prijevoza putnika , na sva prava i obveze putnika i prijevoznika iz ovih Uvjeta prijevoza putnika, kao i na sve međusobne odnose koji nisu izričito uređeni ovim Uvjetima prijevoza putnika i sve sporove koji proiziđu između putnika i agencije primjenjivat će se kao mjerodavno pravo substancijalno pravo Republike Hrvatske.
 2. Za rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Uvjeta prijevoza putnika, bit će nadležan stvarno nadležan sud u Republici Hrvatskoj.
 3. Jedino je hrvatski tekst ovih Uvjeta prijevoza putnika autentičan. Postoje li razlike između hrvatkog teksta i teksta na drugom jeziku ovih Uvjeta prijevoza putnika, za njihovo tumačenje je mjerodavan tekst na hrvatskom jeziku.
 4. Ovi Uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 15.studeni 2013. godine.

 

Opći uvjeti za izlete po regijama

 

1. Istra

 • Za otkazivanje izleta do 24 sata pred polazak agencija vraća 100 % iznosa cijene izleta,
 • Za otkazivanje izleta unutar 24 sata od polaska naplatit će se storno troškovi u iznosu od 50%
 • Do iznimke dolazi ukoliko do otkazivanja izleta dođe zbog opravdanog razloga: bolesti, prometne nezgode itd. , u tom slučaju agencija vraća 100% iznosa cijene izleta

2. Kvarner

 • Za nepojavljivane na polasku bez prethodne odjave naplatit će se storno troškovi u iznosu od 50%,
 • Za otkazivanje izleta do 12 sati prije polaska agencija vraća 100% iznosa cijene izleta
 • Ukoliko do otkazivanja izleta dođe zbog opravdanog razloga: bolesti, prometne nezgode itd. , agencija vraća 100% iznosa cijene izleta

3. Srednja Dalmacija

 • Za otkazivanje izleta do 12 h prije polaska agencija vraća 100% iznosa cijene izleta.
 • Za otkazivanje izleta unutar 12 h od polaska naplatit će se storno troškovi u iznosu od 50%
 • Za nepojavljivanje na polasku bez prethodne odjave i bez potvrde o bolesti i sl, agencija zadržava 100% iznosa cijene izleta.

4. Južna Dalmacija

 • Za nepojavljivane na polasku bez prethodne odjave naplatit će se storno troškovi u iznosu od 50%

 

Pravna napomena

 

UGOVOR IZMEĐU KORISNIKA i Via Globea

Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge na njima navedene, Vi prihvaćate uvjete korištenja i obavijesti koje se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja ne koristite ove stranice.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Via Globe cijeni Vašu privatnost i zbog toga posluje prema sljedećim načelima:

 

Mi izričito navodimo kada su nam potrebni Vaši osobni podaci. Proslijeđujemo Vaše osobne podatke relevantnoj trećoj osobi koja je pružatelj usluge koju ste rezervirali i platili preko Via Globe sustava. Također koristimo Vaše osobne podatke za obradu Vaših zahtjeva unutar  Via Globe sustava i povremeno da bismo Vas obavijestili o novostima koje se tiču usluga ili samog  Via Globe sustava.

Kako bismo uvijek imali Vaše točne podatke u trenutku kad trebate našu uslugu ili drugu informaciju, molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih.

 

Ako uočite da  Via Globe ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas na viaglobe@ViaGlobe.net i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.

 

OGRANIČENJE NA OSOBNO, NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE

Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama.

 

VLASNIŠTVO

Sadržaji i formati na ovim web stranicama su vlasništvo tvrtke Via Globe j.d.o.o,Lastovska 2A, 10000 Zagreb, osim djela fotografija koje se ne koriste u komercijalne svrhe, a na zahtjev autora ili vlasnika bit će povučene sa stranica (ukoliko ne postignemo drugačiji dogovor).

 

OGRANIČAVANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije na ovim stranicama smatraju se ispravnima u trenutku unošenja. Svi podaci redovito će se pregledavati, a eventualne greške odmah uklanjati.  Via Globe zadržava pravo promjene podataka na ovim stranicama bez posebnog upozorenja.

 

ZABRANJENO ILEGALNO KORIŠTENJE

Korištenjem ovih web stranica obvezujete se da informacije ovdje dobivene nećete koristiti u zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.

 

LINKOVI NA STRANICE TREĆIH OSOBA

Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a  Via Globe ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica.

 

PROMJENA OVIH UVJETA I DRUGIH UVJETA POSLOVANJA

Via Globe zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije.

 

KORIŠTENJE USLUGA  Via GlobeA NA OVIM STRANICAMA

Svrha Via Globe.hr stranica je isključivo pomoći korisnicima da se informiraju o ponudi privatnih smještaja preko opisa i slika, i provjere slobodne termine iznajmljivanja, te da izvrše rezervaciju i uplatu. Upozoravamo Vas da za provedbu transakcija putem naših stranica morate biti punoljetni, te da ovime prihvaćate financijsku odgovornost za transakcije koje izvršite Vi osobno ili maloljetne osobe koje stanuju u Vašem kućanstvu. Odgovorni ste za nadzor nad maloljetnim osobama koje ovdje koriste Vaše podatke, te za istinitost i točnost podataka koje nam dajete za provedbu rezervacije ili financijske transakcije. U slučaju bilo kakve zloupotrebe ove stranice (upis lažne rezervacije ili sl.) bit će Vam onemogućen pristup našem siteu.

 

DODATNE NAPOMENE

Via Globe će se truditi provjeravati točnost podataka na ovim stranicama i ujedno širiti svoju ponudu. Transakcije kreditnim karticama posebno su zaštićene SSL protokolom, ali za dodatnu zaštitu preporučujemo ispis formulara na pisač, te slanje vlastoručno potpisane rezervacije na faks (obavezno za korisnike Diners kreditne kartice).

 

Comments are closed.